Beauty

Beauty on the Inside | Reserol Beauty Supplements | My Experience & Results after 2 Months

 

Rome daisy beauty 2016
When I was with DaisyBeauty in Rome, we got introduced to Reserol, a beauty supplement found in Sweden and basically works just like snus does. You press a small paper like film; FFT (functional film techology); onto your mucous membrane in your mouth. It is then absorbed within a few minutes. The reason behind this is that it doesn’t have to go through your tummy nor your intestinal track.
När jag var med DaisyBeauty i Rom, vi fick träffa Reserol, en Beauty Supplement som finns i Sverige och i princip fungerar precis som snus gör. Du trycker en liten papper film; FFT (funktionell film techology); på din slemhinnan i munnen. Det är sedan absorberas inom några minuter. Orsaken till detta är att det inte behöver gå igenom magen eller tarmen.

Reserol

I learnt about Reservatrol from Caudalie and when they started talking about Reserol also having Reservatrol; I got excited! If you don’t know what Reservatrol is, it is basically a polyphenol that acts like an antioxidant. It is stated that it can protect against damage to the skin and body and is made of the skin of the red grapes and a few other berries…
Jag fått kontakt med Reservatrol från Caudalie så när de började prata om Reserol som också har Reservatrol; blev jag super intresserad! Om du inte vet vad Reservatrol är så är det en polyfenol som fungerar som en antioxidant. Det sägs att det kan skydda mot skador på huden och kroppen och är gjord av huden på röda druvor och några andra bär…

Reserol

Unfortunately there is not studies to verify whether or not the films do work but I can say that I have noticed a difference after 2 month use and so I decided to share with you my experience. With that said, there are also studies that reservatrol that is found in reserol does increase the lifespan of human cells.
Tyvärr finns det inte studier för att verifiera huruvida filmerna fungerar men jag kan säga att jag har märkt en skillnad efter två månaders användning och så jag beslutat att dela med mig av min erfarenhet. Med detta sagt, det finns också studier som Reservatrol som finns i reserol ökar livslängden på mänskliga celler.

Let me start with a few things:

* My skin is at the moment dehydrated but otherwise oily to combination.
* I had acne skin in my teens, super irritated and I did use medication and basically alcohol products to dry em out which left a few scars.
* I cannot guarantee the changes in my skin is because of the Reserol but as I have not changed anything in my lifestyle and skincare routine since first use, I have noticed a few differences.
* I have used 2 packages, 192 strips per box and used 6 strips per day as recommended.

Saker att veta först:
* Min hud är för tillfället uttorkad men annars oljlig-kombo.
* Jag hade akne i tonåren som var super irriterad och jag tog medicin och i princip produkter som innehåll alkohol som torkat ut dem som lämnade några ärr.
* Jag kan inte garantera de förändringar i min hud är på grund av Reserol men som jag inte har ändrat något i min livsstil och hudvård sedan första användning, har jag märkt några skillnader.
* Jag har använt 2 paket, 192 remsor per låda och används 6 remsor per dag som rekommenderas.

After the first package I did not see any change and was contemplating of just moving on.. but I decided to give it one more month. As I do work with skincare, I know that change doesn’t come instantly and my skin may have needed the extra month to get in tune.
Efter det första paketet såg jag inte någon förändring och överväger att bara gå vidare .. men jag beslutat att ge det en månad till. Då jag jobbar med hudvård, jag vet att förändring kommer inte lika snabbt och min hud kan ha behövt en extra månad för att komma ikapp.

It was in the middle of the second package that I started noticing that I didn’t have to use as much foundation to cover the redness I have been battling since I moved to Sweden. I would not say I have roseasa but due to such an extreme weather change, my skin has become more weather sensitive.
Det var i mitten av det andra paketet som jag började märka att jag inte behövde använda lika mycket foundation för att täcka rodnad som jag har kämpat med sedan jag flyttade till Sverige. Jag skulle inte säga att jag har roseasa men på grund av en sådan extrem väderomslag, har min hud blivit mer väderkänsliga.

I also noticed that I wasn’t getting as many stress breakouts as I use to. I put ALOT of pressure on myself and for those who know me personally, my idea of relaxing is well..not relaxing. The last change I noticed is that I got a much more even complexion and less pigment changes in my skin. From living in the Middle East to the more colder Sweden, the older pigmentations I had from many years back have been less prominent.
Jag märkte också att jag fått inte stressfinnar som jag var vann att ha. Jag satte en massa press på mig själv och för dem som känner mig personligen, avkopplande är inte lätt för mig. Den senaste ändringen jag märkt är att jag fick en mycket jämnare hy och mindre pigmentförändringar i huden. Från att leva i Mellanöstern till en mer kallare Sverige, de äldre pigmentation som jag fått från många år tillbaka har varit mindre framträdande.

reserol 2016

Solution SkinScan, 2015
Here you see that my skin has A little severe pigmentation…

reserol 2016
Murad Pigmentation SkinScan 2016 /
**Mind you, I had FAKE freckles & eyeshadow that showed up here!!
I used the Depend Lash set so the freckles were pretty prominent. I only have a few moles on my face!

The great thing about this is that I did a skin scan last year and I did one this year and again, I cannot confirm that it is only because of reserol but I have noticed a change in my skin that I thought was not possible in such short time. You can see that in the first skinscan I had a little severe  pigmentation in which my skin was a bit sun damaged and overall not even. In the second, (not looking at the fake freckles), The only pigmentation issue is the darkness on my forehead whereas the rest of my skin has become more even. Awesome right?
Det fina med detta är att jag gjorde en hud scan förra året och jag gjorde i år igen så jag kunde se skillnader… Men… jag kan inte bekräfta att det är bara på grund av reserol men jag har märkt en förändring i min hud som jag trodde var inte möjligt i ett sådant kort tid.Här ser ni att i första skinscan så hade jag lite pigmenteringar som var skapat av solskador och min hud var inte jämn. I andra skinscan (förutom då fejk fräknar som jag skapade), den enda pigmentation jag har är på pannan och resterande hud är jämn och fin… häftig va?

Please keep in mind, if you are planning on trying something like Reserol, change doesn’t come within one or two days. What may have effected my skin and my overall health would definitely vary in comparison to someone else.
Om du planerar att testa Reserol, det finns stor chans att det kommer inte ändra mycket inom en eller två dagar. Vad som kan ha funkat på min hud och min hälsa skulle definitivt variera i förhållande till någon annan.

Will I continue with Reserol..? Well. I’m still on the fence. I would like to get more concrete research behind it.
Kommer jag fortsätta med Reserol…?  Jag vet inte.. Jag skulle mer än gärna få mer forskning bakom.

Where to Buy: Reserol
Price: 995kr for one time buy, or 895kr/m subscription

samples for consideration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.