Beauty

NYX Cosmetics will be taking over Europe!

Rome daisy beauty 2016
NYX held their presentation where they introduced us to the brand, best sellers, and new launches coming soon. I have been quiet on the blog about NYX Cosmetics and their re-introduction to the Nordics as I personally did not get enough information about the change…until now.
NYX höll en presentation där de introducerade oss till varumärket, bästsäljare, och nya lanseringar som kommer snart. Jag har varit tyst på bloggen om NYX Cosmetics och deras återinförande till Norden då jag personligen inte fick tillräckligt med information om ändringen … tills nu.

nyx galleria stockholm
(NYX Cosmetics Galleria Stockholm, photo by Milady)

NYX Cosmetics had a small little store in Galleria, Stockholm tucked away in a corner. As I work at Sephora, I get the question of if we carry the brand daily and often. If you’re wondering, No. Sephora Scandinavia does not sell NYX Cosmetics. Anyway, they closed down the small store and the questions about the brand continued. Personally I wouldn’t have been against them joining us at Sephora but they one up-ed and are going to start opening stores across the country!
NYX Cosmetics hade en liten liten butik i Gallerian, den var lite tryckt mot ett hörn. Jag som arbetar på Sephora får frågan om vi bär varumärket dagligen och ofta. Om du undrar, Nej, Sephora Skandinavien säljer inte NYX Cosmetics. Hur som helst, stängde de ner den lilla butiken och frågorna om varumärket har fortsatt. Personligen skulle jag inte ha varit emot om de kunde säljas hos Sephora men de one up-ed och kommer att börja öppna butiker över hela landet!

nyx öppning
(Göteborg Öppning, photo by BrownSugar)

They opened in Gothenburg and had a crazy pop up opening at Ahlens City in Stockholm but the great thing is that they will be opening permanently again in Stockholm with a much larger floor space which is so excite! In addition to this opening, you probably have already seen that many select H&M stores have also gotten in the brand which is just fab!
De öppnade i Göteborg och hade en galen pop up öppning på Åhléns City i Stockholm, men det bästa är att de kommer att öppna permanent igen i Stockholm med en mycket större golvyta som är så kul! Utöver denna öppning, förmodligen har du redan sett att många väljer H & M-butiker har också fått i varumärket som är bara fab!

If you are looking into the latest from NYX, I’m pretty sure you all are very aware through instagram and larger influensers but I would like to still mention the latest for us here in Scandinavia!
Om du letar det senaste från NYX, jag är ganska säker på att ni är alla mycket medvetna genom instagram och större influensers men jag vill ändå nämna den senaste för oss här i Skandinavien!

Rome daisy beauty 2016
We’ve got Full Throttle which was a fun, playful collection that was a collaboration with the beauty Linda Hallberg.
Vi har Full Throttle som var en rolig, lekfull kollektion som var ett samarbete med skönheten Linda Hallberg.

Rome daisy beauty 2016
Lip Lingeries was a huge launch in the US and just as much here too!
Lip Lingeries var en stor lansering i USA och lika mycket här också!

NYX Cosmetics Ombre
The Ombre inspired line apparently is extremely sold out to the point in which even they couldn’t get a hold of everything for us during the presentation!
Den Ombre inspirerade serien är slutsåld till den punkt där även de kunde inte få tag på allt för oss under presentationen!

We also got a look into what will be upcoming but I will share that when the time comes!
Vi fick också en inblick i vad som kommer att vara kommande men jag kommer att dela att när det är dags!

What are your all time favorite NYX Cosmetics products?
Vilka är dina all time favorit NYX Cosmetics produkter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.